تماس با ما
ایمیل موسسه
درباره موسسه
سامانه آموزش
آموزش و پژوهش
هیئت مدیره
ریاست

آمارگیر وبلاگ

ریاست هیئت مدیره با پروفسور دکتر قدیر محمدی که از بنیان گذاران و دانش آموختگاناولین دوره طب سنتی در ایران و به عنوان هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران بهاولین دوره طب سنتی در ایران و به عنوان هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران اولین دوره طب سنتی در ایران و به عنوان هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهران بهاولین دوره طب سنتی در ایران و به عنوان هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی تهر
:هیئت مدیره
:رئیس هیئت مدیره
پروفسور دکتر قدیر محمدی
:مدیر عامل
کامبیز سرقینی اهری
صفحه اصلی

______ __ _____ ____

:از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ایثارگران
جانبازان ما هنوز در ميدان مقاومت و ايستادگى هستند
عزيزان جانباز بدانند كه مبارزه‌ى آنها ادامه دارد
جانبازان ما، در تمام دوران جانبازى در حال مجاهدتند
لینک های مفید